Dla rodziców

Rola rodziców w egzekwowaniu praw dziecka

Konwencja o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych bądź Konwencja o prawach dziecka jest jedyną międzynarodową konwencją dotyczącą dzieci. Konwencja uznaje na arenie międzynarodowej, że dzieci na świecie potrzebują specjalnej ochrony. Jest to międzynarodowe uznanie faktu, że dzieci są niezależnymi jednostkami posiadającymi pełne prawa niezależne od praw dorosłych. Wszyscy zaangażowani w sprawy dzieci muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby egzekwować postanowienia Konwencji. Dotyczy to rządu, rodziców, szkół i wszystkich innych, którzy pracują z dziećmi lub dla nich.

Rodzice muszą dbać o dobro swoich dzieci. Muszą zapewnić dziecku odpowiednie schronienie, pożywienie i ubranie oraz ogólnie korzystne warunki rozwojowe. Rodzice powinni dbać o swoje dziecko, okazywać mu troskę i szacunek oraz chronić je przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej oraz innymi negatywnymi zachowaniami.

Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby poinformować swoje dzieci o ich prawach i obowiązkach. Ważną częścią tego jest wprowadzenie ich w treść i akcenty Konwencji o prawach dziecka.

Przed wejściem w życie Konwencji o prawach dziecka Islandia była zobowiązana do przestrzegania postanowień Konwencji, ale rzadko powoływano się na nią w sprawach Rządowych oraz roztrzyganiu przed sądem, a były przykłady orzeczeń, które pozostawały w bezpośredniej sprzeczności z jej postanowieniami. Ustawodawstwo było zatem ważne aby zapewnienić jego stosowanie w praktyce i bezpośrednim skutkiem prawnym.

Konwencja o prawach dziecka zawiera daleko idące prawa zapewniając ochronę podstawowych praw dziecka, takich jak prawo do życia oraz nienaruszalność życia rodzinnego i prywatnego. Zobowiązuje również państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zapewnienia tych praw. Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka państwa członkowskie muszą aktywnie promować jej treści wśród dzieci i dorosłych, co jest ważnym warunkiem wstępnym poznania swoich praw przez dzieci i inne osoby w społeczeństwie.

Rola i udział rodziców w opiece i ochronie dzieci są szczegółowo omówione w następujących artykułach:

9. artykuł– o prawie dziecka do nierozłączania się z rodzicami

10. artykuł – o łączeniu rodzin

14. artykuł – o prawie dziecka do wolności myśli, przekonań i religii

18. artykuł– o wspólnej odpowiedzialności rodziców za wychowywanie i rozwój dziecka

23. artykuł– o prawie dzieci niepełnosprawnych

24. artykuł – o prawie dzieci do jak najlepszego zdrowia

27. artykuł – o prawie dzieci do odpowiedniego poziomu życiau

Pełny tekst Konwencji o prawach dziecka można znaleźć tutaj