Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka zawiera twierdzenie, że dzieci na całym świecie potrzebują szczególnej ochrony. Potwierdza, że ​​dzieci są niezależnymi jednostkami posiadającymi pełne prawa niezależne od praw dorosłych. Wszyscy zaangażowani w sprawy dzieci muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby egzekwować postanowienia Konwencji. Dotyczy to rządu, rodziców, szkół i wszystkich innych, którzy pracują z dziećmi lub dla nich.

W art. 1. - 41. Konwencja o prawach dziecka dotyczy istoty praw dziecka. Prawa dzieci można podzielić na trzy; ochrona, opieka i uczestnictwo.

Ochrona (Protection)

  • Prawo wszystkich dzieci do życia i wolności wypowiedzi, opinii i religii. Prawo do życia rodzinnego i osobistego.

Opieka (Provision)

  • Prawo wszystkich dzieci do dostępu do opieki zdrowotnej, dostępu do edukacji i możliwości rozwoju społecznego.

Uczestnictwo (Participation)

  • Prawo wszystkich dzieci do wyrażania swoich opinii we wszystkich sprawach, które ich dotyczą, w taki czy inny sposób. Branie pod uwagę opinii dzieci zgodnie z ich wiekiem i dojrzałością.

Wszystkie prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka są ważne. Jednak cztery artykuły porozumienia zawierają podstawowe zasady, które są myślą przewodnią całego porozumienia i łączą ze sobą różne jej postanowienia. Jeśli inne postanowienia Konwencji o prawach dziecka są ze sobą sprzeczne w zakresie ich interpretacji, szczególnie ważne jest, aby pamiętać o tych podstawowych zasadach.

Te cztery artykuły są następujące:

2. WSZYSTKIE DZIECI SĄ RÓWNE

Wszystkie dzieci powinny korzystać ze wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka, niezależnie od tego, kim są, gdzie mieszkają, jakim językiem mówią, w co wierzą, jak myślą i wyglądają, jakiej są płci, czy są niepełnosprawne, bogate czy biedne i niezależnie od tego, co robi lub w co wierzy ich rodzina. Dziecko nigdy nie powinno być traktowane niesprawiedliwie.

3. TO CO DLA DZIECKA JEST NAJLEPSZE

Kiedy dorośli podejmują decyzje, powinni myśleć o wpływie, jaki wywierają na dzieci i czynić to, co jest dla nich najlepsze. Rząd powinien zagwarantować, że rodzice lub inne osoby w ich środowisku będą chronić dzieci i opiekować się nimi, gdy zajdzie taka potrzeba. Rząd powinien zagwarantować, że osoby odpowiedzialne za dzieci zawsze będą kierowały się interesami dziecka i aby miejsca przeznaczone dla dzieci również spełniały te wymagania.

6. ŻYCIE I ROZWÓJ

Wszystkie dzieci mają prawo do życia i rozwoju, a Rząd musi to im zapewnić.

12. SZUCUNEK DLA POGLĄDÓW DZIECI

Dzieci mają prawo do swobodnego wypowiadania się we wszystkich sprawach mających wpływ na ich życie. Dorośli powinni słuchać i brać pod uwagę ich wypowiedzi.

Artykuły 42-45 Konwencji o prawach dziecka dotyczą wdrażania Konwencji. Komitet Praw Dziecka jest komitetem ds. Praw dziecka. Jego rolą jest monitorowanie przestrzegania przez państwa członkowskie Konwencji zawartych w niej postanowień. W skład komitetu wchodzą eksperci wybrani w wyborach przez państwa członkowskie. Państwa-Strony Konwencji w zakresie Praw Dziecka regularnie składają sprawozdania z wdrażania Konwencji w danym państwie.